AKTIVNOSTI

1. februar 2023. do 30. jun 2023. godine
Realizovano pet mjeseci rada sa djecom i mladima sa višestrukim onesposobljenjima u Dnevnom centru "Moja luka", u okviru projekta "Podrška porodici".
Projekat je sufinansiralo Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske.

1. januar 2022. do 31. decembar 2022.
Realizovano dnevno zbrinjavanje mladih sa težim, teškim i višestrukum onesposobljenjima, u okviru Dnevnog centra "Moja luka", uz finansijsku podršku Grada Banja Luka, u partnerstvu sa JU "Centar za socijalni rad" Banja Luka.

1. jul 2022. do 31. decembar 2022. godine
Uspješno realizovan projekat "Podrška uključenju u zajednicu" kojim je unapređen kvalitet života mladih sa najtežim onesposobljenjima, kroz aktivnosti koje doprinose njihovoj socijalizaciji i integraciji u zajednicu. Projekat realizovan uz finansijsku podršku Grada Banja Luka.


1. januar 2022. do 30. jun 2022. godine
Uspješno realizovan projekat „Život u zajednici“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Projektnim aktivnostima poboljšan je kvalitet života mladih sa višestrukim onesposobljenjima, koji su i najzapostavljenija kategorija osoba sa invaliditetom u našoj zajednici.

1. januar 2022. do 28. februar 2022. godine
Realizovana dva mjeseca rada sa djecom i mladima sa višestrukim onesposobljenjima u Dnevnom centru "Moja luka", uz finansijsku podršku Grada Banja Luka.

1. jul 2021. godine do 31. decembar 2021. godine
Rad Udruženja "Moja luka" i rad sa mladima u Dnevnom centru "Moja luka" finansijski podržao Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske.

1. januar 2021. do 31. decembar 2021.
Realizovano dnevno zbrinjavanje djece i mladih sa težim, teškim i višestrukum onesposobljenjima, u okviru Dnevnog centra "Moja luka", realizovano je uz finansijsku podršku Grada Banja Luka, u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Banja Luka.

1. januar 2020. do 31. decembar 2020.
Realizovano dnevno zbrinjavanje djece i mladih sa težim, teškim i višestrukum onesposobljenjima, u okviru Dnevnog centra "Moja luka", realizovano je uz finansijsku podršku Grada Banja Luka, u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Banja Luka.

1. jun 2020. do 31. jul 2020. godine
Realizovana dva mjeseca rada sa djecom i mladima sa višestrukim onesposobljenjima u Dnevnom centru "Moja luka", u okviru projekta "Podrška mladima u zajednici".
Projekat je sufinansiralo Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republikje Srpske.

1. januar 2019. godine - 31. decembar 2019. godine  
Realizovano dnevno zbrinjavanje mladih sa težim, teškim i višestrukum onesposobljenjima, u okviru Dnevnog centra "Moja luka", uz finansijsku podršku Grada Banja Luka, a u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Banja Luka.

1. august 2019. godine - 31. oktobar 2019. godine
Uspješno realizovan projekat "Mladi sa invaliditetom u zajednici". Realizaciju dijela aktivnosti i rada sa djecom i mladima u dnevnom centru “Moja luka” i rada u kućnim uslovima sa djecom i mladima za koje trenutno ne postoji mogućnost uključenja u zajednicu, finansijski su podržali Grad Banja Luka i Raiffeisen banka.

1. januar 2018. godine - 31. decembar 2018. godine  
Realizovano dnevno zbrinjavanje djece i mladih sa težim, teškim i višestrukum onesposobljenjima, u okviru Dnevnog centra "Moja luka", realizovano je uz finansijsku podršku Grada Banja Luka, u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Banja Luka.

5. decembar 2017. godine  - 4.decembar 2018.godine
Uspješno je realizovan projekat "Moja luka", u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa Gradom Banja Luka. Projektom su podržane aktivnosti i rad sa mladima u Dnevnom centru "Moja luka" i rad sa mladima u kućnim uslovima.

logo

UNDP EU UNDP Banja Luka

 

1. maj 2018. godine -31. oktobar 2018. godine  
Uspješno je realizovan projekat podrške mladima sa visestrukim onesposobljenjima. Zahvaljujemo se Ministarstvu porodice, omladine i sporta RS, koje je u sklopu projekta finansijski podržalo aktivnosti muzikozerapije. 

1. januar 2017. godine - 31. decembar 2017. godine  
Dnevno zbrinjavanje djece i mladih sa težim, teškim i višestrukum onesposobljenjima, u okviru Dnevnog centra "Moja luka", realizovano je uz finansijsku podršku Grada Banja Luka, u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Banja Luka.    

1. jul 2017. godine - 31. decembar 2017. godine  
Realizovan projekat "Kreativne radionice" koji je finansijski podržao Grad Banja Luka.

1. maj 2017. godine - 30. jun 2017. godine  
Realizovan projekat "Porška mladima u zajednici". Dio projektnih aktivnosti finansijski je podržalo Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske.

1. april 2017. godine- 30. jun 2017. godine

Realizovan projekat "Uključenje mladih sa onesposobljenjima u zajednicu". Dio projektnih aktivnosti finansijski je podržalo Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.

1. januara 2016. godine- 31. decembar 2016. godine

Dnevno zbrinjavanje djece i mladih sa težim i višestrukim onespospobljenjima, u okviru Dnevnog centra "Moja luka", realizovano je uz djelimičnu finansijsku podršku Grada Banja Luka, u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Banja Luka.

1. jun 2016. godine - 31. jul 2016. godine

Realizovan projekat "Kreativna luka" koji je finansijski podržao  Grada Banja Luka,

1. januara 2016. godine - 30. jun 2016. godine

Realizovan projekat "Djeca i mladi sa najtežim onesposobljenjima u zajednici" uz finansijsku podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske.

1. januara 2015. godine - 31. decembar 2015. godine

Dnevno zbrinjavanje djece i mladih sa težim i višestrukim onespospobljenjima, u okviru Dnevnog centra "Moja luka", realizovano je uz djelimičnu finansijsku podršku Grada Banja Luka, u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Banja Luka.

1. januar 2015. godine - 30. jun 2015. godine

Realizovan projekat »Dnevno zbrinjavanje djece i mladih sa najtežim onesposobljenjima«. Dio projektnih aktivnosti finansijski podržalo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

1. septembar 2014. godine - 31. august 2015. godine 

Uspješno realizovan projekat "Podrška djeci i omladini sa težim i kombinovanim smetnjama" uz podršku IN Fondacije - fondacije za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH.

 

01

1. septembar 2014. godine - 31. decembar 2014. godine

Realizovan projekat »Socijalizacija djece i mladih sa najtežim onesposobljenjima«. Realizaciju dijela projektnih aktivnosti omogućio je Grad Banja Luka

 

1. januar 2014. - 31. maj 2014. godine

 Uspješno realizovan projekat"Podrška dnevnom zbrinjavanju", uz finansijsku podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske.

1. septembra 2013. god - 30.april 2014 god.,
Uspješno je realizovan projekat "Moja luka", koji se bavio socijalnim uključivanjem djece i mladih sa težim, teškim i višestrukim smetnjama u razvoju. Projekat je realizovan u sklopu projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije III – LOD III“ kojeg je sprovodio Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), a finansirala Evropska unija iz sredstava Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura, u saradnji sa Gradom Banja Luka.

 

logo

EU Ministarstvo pravde UNDP Banja Luka

 

1. februara 2013. godine - 31. januar 2014. godine,
Udruženje "Moja luka" uspješno je realizovalo projekat "Podrška djeci i omladini sa težim i višestrukim smetnjama". Projekat je finansirala holandska fondacija Kinderpostzegels, odnosno IN Fondacija,– fondacija za socijalnu uključenost djece i mladih u Bosni i Hercegovini, uz dodatnu podršku Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

1 2

1. januara 2013. godine- 31. decembar 2013. godine,
Dnevno zbrinjavanje djece i mladih sa težim i višestrukim smetnjama u razvoju, u okviru Dnevnog centra "Moja luka", realizovano je uz djelimičnu finansijsku podršku Grada Banja Luka, u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Banja Luka, kao i podrškom Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske,

1. april 2013. godine - 31. august 2013. godine
Realizovan projekat »Podrška mentalnom zdravlju djece i omladine sa višestrukim smetnjama«. Realizaciju projekta omogućila je Asocijacija XY, u okviru »Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini«, koji finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

1. jul 2012. godine - 31. decembar 2012. godine
Realizovan projekat »Muzikoterapija u Dnevnom centru "Moja luka"«. Realizaciju projekta omogućilo je Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske.

1. maj 2012. godine - 30. april 2013. godine
Realizovan projekat »Psihosocijalna podrška djece i omladine«. Realizaciju projekta omogućila je Švicarska Konfederacija, preko Švicarskog ureda za razvoj i saradnju u Bosni i Hercegovini (SDC).

1. april 2012. godine - 31. decembar 2012. godine
Uspješno je realizovan pilot projekat »Dnevni centar "Moja luka" - zbrinjavanje lica sa težim i kombinovanim smetnjama«. S obzirom da usluga dnevnog zbrinjavanja osoba sa težim i kombinovanim smetnjama do tada nije postojala u našoj zajednici, cilj projekta bio je njeno uvođenje u redovne socijalne usluge u zajednici. Projekat je realizovan u saradnji sa
Gradom Banja Luka,
Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banja Luka
, te u saradnji sa Centrom za socijalni rad Banja Luka i
Centrom za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka.
i
Integral inženjeringom Banja Luka.

1. decembar 2011. godine - 30. novembar 2012.godine
Udruženje "Moja luka" uspješno je realizovalo svoj prvi projekat »Mobilni tim«. Projekat je bio namijenjen djeci i omladini sa težim, teškim i kombinovanim smetnjama, onima koji nisu obuhvaćeni niti jednim vidom organizovanog zbrinjavanja, habilitacije ili školovanja, tj. koji su zbrinuti u krugu porodice. Projekat je finansirala holandska fondacija Kinderpostzegels, odnosno IN Fondacija– fondacija za socijalnu uključenost djece i mladih u Bosni i Hercegovini, uz dodatnu podršku Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sva prava zadržava Moja Luka 2020
srpski english EU Ministarstvo pravde UNDP Banja Luka